Actueel programma 2016/2017

Voor 2016 / 2017 staan de volgende onderwerpen op de rol.


Kenniskring Leefstijl

Deze kring richt zich op de realisatie van een Werkwijzer Leefstijl.
Deze werkwijzer gaat nader in op gezonde leefstijl(en). Dit onderwerp is actueel en krijgt steeds meer aandacht door vaker voorkomende overgewicht en obesitas bij patiënten alsmede een stijgend aantal mensen met chronische ziektebeelden zoals Diabetes Mellitus II, Astma en Hartfalen.


Met een gezonde leefstijl kan de kwaliteit van leven worden verbeterd, zo blijkt uit onderzoek. Maar discussie over leefstijl speelt ook een rol bij de betaalbaarheid van de gezondheidszorg en raakt eveneens de participatiesamenleving: gezond leven vergroot de kans op langer (door)werken. Vanuit het gezondheidskundige begrippenkader biedt de beoogde werkwijzer een schets ten aanzien van gezondheidsbevordering en preventie, dus een gezondheidskundig kader voor stimuleren tot een gezonde leefstijl. Zelfmanagement en eigen regie zijn sleutelbegrippen voor de keuze tot en leven met een gezonde leefstijl.


De beoogde werkwijzer gaat nader in op de vraag wat dit betekent voor werkgever, werknemer(s) en professionals. De beoogde werkwijzer heeft als doel, vanuit gezondheidskundig, psychologisch, organisatiekundig (management en sturen) oogpunt, alsmede vanuit juridisch optiek een praktische handreiking ye bieden, gericht op de vraag hoe zowel binnen als buiten de arbeidsverhouding kan worden gestuurd op een gezonde leefstijl. Daarbij zal vooral aandacht worden geschonken aan hoe werknemers/burgers te zetten in eigen kracht en aan te sporen tot het nemen van verantwoordelijkheid op dit vlak. Daarnaast geeft de werkwijzer een overzicht van providers in de gezondheidszorg die een rol spelen op het gebied van een gezonde levensstijl, vitaliteit, alsmede zorgactoren die betrokken zijn bij chronische ziektebeelden zoals overgewicht en obesitas, diabetes etc. Tot slot zal specifiek worden gekeken naar relevante wet- en regelgeving met betrekking tot leefstijl, zowel binnen als buiten de arbeidsverhouding. Bij de ontwikkeling van de beoogde werkwijzer zullen de STECR Werkwijzer Overgewicht en Obesitas, alsmede die over ‘Empowerment’ en ‘Modern Werknemerschap’, nauw worden betrokken.


Kenniskring Arbeidsparticipatie en inclusieve arbeid

Bij arbeidsparticipatie gaat het erom dat ook mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking zoveel mogelijk worden ingeschakeld in het arbeidsproces. De overheid heeft de zogeheten beschutte werkplekken alleen nog gereserveerd voor mensen met een zware beperking die niet in staat zijn bij een ‘gewone’ werkgever te werken. Verschillende concepten en instrumenten zijn ontwikkeld om de betrokkenen met arbeidsmogelijkheden in kaart te brengen waarna ze worden begeleid naar een baan in het bedrijfsleven. Te denken valt aan het concept van inclusieve arbeid, met herontwerp van werkprocessen zodanig dat er werkplek(ken) bij werkgevers worden vrijgespeeld voor deze doelgroep.


De vraag is wat dit in de praktijk betekent voor de werkgever, werknemer(s), de betrokken arbeidsparticipant en professionals. De beoogde STECR werkwijzer zal die vraag nader belichten vanuit, psychologisch (motivatie, eigen kracht), juridisch (rechten en verplichtingen) en bedrijfsmatig (organisatie inrichting en werkprocessen) oogpunt en hieromtrent praktische handreikingen geven.


Kenniskring Burn out / bevlogenheid

Burn-out is een vaak voorkomend probleem, met name in arbeidsverhoudingen en is zowel voor werkgevers, professionals en niet in de laatste plaats voor betrokken werknemer zelf, een ongrijpbaar ziektebeeld. Wat is dit ziektebeeld, wat zijn de oorzaken van de sterke stijging van het aantal ziekmeldingen als gevolg van burn-out, zijn stuk voor stuk vragen die aan de orde komen. Voorts zal de problematiek vanuit psychologisch, juridisch, bedrijfskundig en gezondheidskundig oogpunt worden benaderd, waarbij zal worden ingestoken op een preventieve benadering van het voorkomen van werkstress.

 

In dat verband zal het begrip ‘bevlogenheid’ centraal zal staan. Daarbij gaat het om sterk gemotiveerde werknemers, mensen die hun werk leuk vinden in plaats van het te zien als een verplichting. Vanuit dit brede, theoretische kader, zullen praktische handreikingen worden aangeboden voor werkgevers en professionals gericht op de vraag hoe zij werknemers kunnen ondersteunen bij het ‘bevlogen werken’ en het nemen van eigen verantwoordelijkheid daarin. De STECR Werkwijzer ‘Modern Werknemerschap (2011) speelt hierbij een belangrijke rol.

   

Terug    Tip-een-vriend!    Naar boven