Werkwijzers

STECR nodigt professionals vanuit verschillende disciplines uit met elkaar samen te werken aan de oplossing van een vraagstuk. De praktijk van de sector sociale zekerheid, het domein van werk, zorg, welzijn en inkomen, vraagt immers steeds meer om een integrale, sluitende aanpak.

 

STECR zorgt voor een gezond evenwicht tussen de multidisciplinaire aanpak, de eigen deskundigheden en de verantwoordelijkheid van de betrokken beroepsgroepen.

Het aantal deelnemers van een kenniskring varieert van 10 tot 25.


Bijeenkomsten

Afhankelijk van het onderwerp komen kenniskringen 6 tot 7 maal bij elkaar. Deelnemers brengen hun visie en deskundigheid in, waarbij steeds wordt gekeken naar best of good practices, maar waarbij ook rekening wordt gehouden met de actuele stand van zaken binnen van de wetenschap. De bijeenkomsten zijn altijd gericht op professionele consen-sus over een onderwerp.
Vervolgens legt de kenniskring de definitieve concepttekst voor aan een bredere expert-meeting, bestaande uit werkgevers- en werknemers(vertegenwoordigers), cliënten, bestuurders en professionals. De daar ingebrachte commentaren worden gebruikt voor de uit te brengen STECR Werkwijzer.

Tijdens het ontwikkeltraject verzorgt de kenniskring 1 of 2 tussentijdse presentatie- en discussieronde voor een breder publiek.
Tot slot presenteert STECR de nieuwe werkwijzer op het STECR-seminar.

 

Werkwijzers

Mede op basis van bijeenkomsten van, en contact met, leden van de Kenniskringen ontstaat een Werkwijzer of geactualiseerde versie hiervan. Werkwijzers zijn beschikbaar via de site van STECR. De inhoud van iedere werkwijzer wordt gedragen door professio-nals die zelfstandig en niet namens (beroeps-) organisaties deelnemen aan de kenniskring. Iedere werkwijzer bevat een verantwoording hierover.


Geplande kenniskringen

Voor 2022 is één kenniskring actief:

1. Kenniskring Mantelzorg en werk. In het najaar 2020 is de kenniskring Mantelzorg en werk gestart. Steeds meer hebben werk en mantelzorg invloed op elkaar. Beoogd wordt een Werkwijzer te maken die een verantwoorde leidraad wordt daar waar werk en mantelzorg elkaar raakt. Heb je belangstelling om deel te nemen aan deze kennisrking, geef je dan op door een email te sturen naar info@stecr.nl.

 

Deelname aan kenniskringen

ben je een WO of HBO professional en heb je belangstelling voor deelname aan een kenniskring of wil hierover eens verkennend spreken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat (info@stecr.nl).


Kenniskring op maat

Het is in het algemeen niet gemakkelijk om met professionals op één lijn te komen. STECR heeft inmiddels meer dan 17 jaar ervaring met dit werk in de domeinen sociale zekerheid, zorg en welzijn. Het is mogelijk gebleken om over een onderwerp binnen genoemde domei¬nen een werkwijzer op maat te maken vanuit een onafhankelijke positie.