Arbeidsconflicten (versie 6)

De Werkwijzer Arbeidsconflicten is normstellend geworden voor veel organisaties. De rechtspraak en UWV waren nauw betrokken bij de ontwikkeling en recente actualisering in 2014.

 

Een gezamenlijke verklaring van de NVAB en de STECR vindt u hier .

 

Werkwijzer Arbeidsconflicten

 

De vernieuwde, zesde Werkwijzer Arbeidsconflicten heeft de al in de vijfde versie vermelde doelstellingen:

 • Beperken van arbeidsverzuim en bevorderen van snelle, verantwoorde en duurzame re-integratie.
 • Uniformeren van de terminologie rond arbeidsconflicten en -verzuim.
 • Bevorderen van consensus onder arbo- en andere betrokken professionals over hoe te adviseren met betrekking tot arbeidsconflicten.
 • Het accent meer leggen op het oplossen van de conflictsituatie en zo min mogelijk op de arbeidsongeschiktheidsvraag. Dit wordt ook wel omschreven als het ‘demedicaliseren’ van arbeidsconflicten. Voorkomen moet echter worden dat situaties waarin wel degelijk (ook) sprake is van arbeidsongeschiktheid niet als zodanig worden onderkend.
 • Voorkomen van medicalisering – van wat vaak (maar niet altijd) een niet-medisch probleem betreft – en zo snel mogelijk komen tot (een conflictdiagnose en) een interventieplan. Voor de duidelijkheid wordt benadrukt dat demedicalisering geen doel op zichzelf is. Verder wordt er op gewezen dat met ‘demedicaliseren’ niet wordt bedoeld dat de arts zich uit het proces terugtrekt; integendeel, het is juist de (bedrijfs)arts die adviseert met betrekking tot de vraag of sprake is van medische beperkingen voor werk, zeker als werknemer en werkgever daarop een verschillende visie hebben.
 • Vooropstellen van zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers, want een arbeidsconflict is primair hun probleem. Het verdient daarom de voorkeur de arbeidsorganisatie zelf het hoofd te laten bieden aan conflicten. De werkwijzer is er dan ook op gericht de zelfwerkzaamheid van de partijen en het zelfoplossend vermogen van de arbeidsorganisatie te stimuleren. De bedrijfsarts heeft hierin een adviserende rol.
 • Vergroten van de aandacht voor de rol van de bedrijfsarts, met speciale aandacht voor zijn dubbelrol: zijn medische rol als beoordelaar van de (medische) beperkingen enerzijds en zijn adviserende en interveniërende rol anderzijds. Het is van belang deze rollen goed gescheiden te houden en de dubbelrol duidelijk te maken aan zowel de werkgever als de werknemer.

 

Werkwijzer

Daarnaast beoogt de nieuwe werkwijzer ook:

 • Het overzichtelijk(er) maken van het beoordelingsproces van een ziekmelding die gepaard gaat met een arbeidsconflict door invoering van het ‘drie-variantenmodel’.
 • Een scherp onderscheid aan te brengen tussen de medische beoordeling van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte enerzijds en het re-integratie- en werkhervattingsadvies anderzijds. De medische beoordeling ‘ziek/niet ziek’ kan en mag niet afhangen van de vraag of de ziekmelding voortkomt uit een arbeidsconflict (de oude ‘C’-variant). Dit kan echter wel van belang zijn in de daarop volgende adviesfase.
 • Te benadrukken dat de bedrijfsarts bij het adviseren van een interventieperiode terughoudend moet zijn en dat de interventieperiode slechts één, maximaal twee, weken mag duren. De duur van deze periode moet ook worden gezien in relatie tot de tijdspanne tussen de ziekmelding en het bezoek van de werknemer aan de bedrijfsarts op het spreekuur. Naarmate deze periode onverhoopt langer is, zou de interventieperiode korter moeten zijn.
 • Enige aandacht te geven aan de actoren die in ‘de keten van professionals' op enigerlei wijze een rol spelen bij arbeidsconflicten, zoals de huisarts en de casemanager. Daarnaast is het juridisch kader geheel geactualiseerd, waarbij ook - voor zover mogelijk en relevant - de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is verwerkt. Ook is mediation nu toegespitst op arbeidsmediation.

Tot slot is de structuur en opbouw van de werkwijzer vereenvoudigd; het geheel is toegankelijker gemaakt.

 

De uitgave van deze Werkwijzer is financieel mogelijk gemaakt door: 

 • UWV
 • Capabel Hogeschool

We hopen dat het - net als de vorige versies - zal voorzien in een grote behoefte!

Versie

De laatste uitgave is versie 6 van oktober 2014.

Bestellen

De werkwijzer kost € 32,50 per stuk, exclusief BTW en verzendkosten. Wij leveren zodra de betaling is ontvangen*. U kunt de nieuwe Werkwijzer bestellen via onderstaande knop.

 

* Wij accepteren iDEAL betalingen

Gecertificeerde scholing

Capabel Hogeschool kan over of rond de Werkwijzer ‘Arbeidsconflicten’ een workshop of maatwerk opleiding verzorgen. Zie hiervoor ook www.capabelhogeschool.nl.